top of page

Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

6

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Oppsummering

Innlasting ca. 60 sek.

Formue

Merk: For at du ikke skal behøve å oppgi informasjon to ganger om eiendeler (gjenstander, eiendom mv.), skal eventuelle eiendeler som det knytter seg skjevdelingskrav til og særeie (unntatt beløpssæreie) ikke føres opp her i punkt 6 om Formue. Eiendeler som holdes utenfor skilsmisseoppgjøret skal heller ikke føres opp her.

Eiendom

Eier dere bolig?

Gi boligen en betegnelse:

Hva er boligens verdi?

Hvem eier boligen?

Hvem eier hvor

mye av boligen?

Hustruen:

Ektemannen:

Eier dere ytterligere eiendom?

Gi eiendommen en betegnelse:

Hva er eiendommens verdi?

Hvem eier eiendommen?

Hvem eier hvor

mye av eiendommen?

Hustruen:

Ektemannen:

Bil

Eier dere bil?

Gi bilen en betegnelse:

Hva er bilens verdi?

Hvem eier bilen?

Hvem eier hvor

mye av bilen?

Hustruen:

Ektemannen:

Eier dere flere biler?

Gi bilen en betegnelse:

Hva er bilens verdi?

Hvem eier bilen?

Hvem eier hvor

mye av bilen?

Hustruen:

Ektemannen:

Båt

Eier dere båt?

Gi båten en betegnelse:

Hva er båtens verdi?

Hvem eier båten?

Hvem eier hvor

mye av båten?

Hustruen:

Ektemannen:

Eier dere flere båter?

Gi båten en betegnelse:

Hva er båtens verdi?

Hvem eier båten?

Hvem eier hvor

mye av båten?

Hustruen:

Ektemannen:

Sparekonto

Har dere penger på sparekonto?

Hvem av dere har penger på sparekonto?

Hvor mye har hustruen på sparekonto?

Hvor mye har ektemannen på sparekonto?

Brukskonto

Brukskonto: Har dere penger på bankkonto?

Hvor mye har hustruen på bankkonto?

Hvor mye har ektemannen på bankkonto?

Innbo og løsøre

Eier dere innbo og løsøre?

Hva er innbo og løsørets verdi?

Andre eiendeler

Eier dere noe annet?

Gi eiendelen en betegnelse:

Hva er eiendelens verdi?

Hvem eier eiendelen?

Hvem eier hvor

mye av eiendelen?

Hustruen:

Ektemannen:

Eier dere flere eiendeler?

Gi eiendelen en betegnelse:

Hva er eiendelens verdi?

Hvem eier eiendelen?

Hvem eier hvor

mye av eiendelen?

Hustruen:

Ektemannen:

Kort om formue - likedeling

Ektefellers formue deles i en skilsmisse likt etter at det er gjort fradrag for gjeld, med unntak av særeie, skjevdeling og noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret.

Lovens hovedregel er at hver av ektefellenes formue skal deles likt med den andre, såkalt likedeling. Unntak for regelen om likedeling gjelder for noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret, særeie og skjevdelingskrav, som vi har gjennomgått i punkt 3, 4 og 5.

Her behandles andre eiendeler hver av ektefellene eier og eiendelenes verdi i sammenheng med kartleggingen av skilsmisseoppgjøret . . . 

Les mer

+

Formue - tilbakeblikk på Tidspunktet

Det er hver av ektefellenes formue på Tidspunktet som deles. Det vil si verdien til hver av ektefellenes eiendeler som inngår i hver av deres formue på Tidspunktet. Vi har behandlet temaet Tidspunktet i punkt 2, herunder i «Hvilket Tidspunkt verdsettingen av eiendeler (ting, bolig med mer) settes til». For eksempel er det typisk beløpet på Tidspunktet til hver av ektefellenes brukskonti i banken som deles.

Mangler opplysninger om den andre ektefellens formue

Hvis du mangler opplysninger om den andres formue og gjeld, finnes det lovhjemmel i ekteskapsloven (ekteskapsloven § 39) for å kreve opplysninger fra banken og skattemyndighetene. 

Hver av ektefellenes formue

Det er formuen til hver enkelt av ektefellene som skal deles likt med den andre ektefellen. Likedelingen med den andre ektefellen skjer etter at hver av ektefellene har gjort fradrag for sin gjeld i sin formue. Hvis ektefellen har særeie eller skjevdelingskrav er beregningen av fradraget for gjeld i ektefellens formue noe komplisert. Gjeld vil som tema bli behandlet senere i punkt 7. 

Kort om begrepsbruken – begrepet «felleseie» og «formue»

Begrepet felleseie er misvisende, men begrepet er i bruk, og det brukes også i ekteskapsloven. Begrepet har – til tross for at det inneholder ordet «eie» – ingen sammenheng med eierskap. En eiendel som eies av hustruen, eller ektemannen, er felleseie selv om den er eiet av hustruen, eller ektemannen, eller av dem begge i sameie. Begrepet felleseie viser til en formuesordning, dvs. en verdimessig ordning, som får betydning i et skilsmisseoppgjør. Et annet uttrykk for felleseie er likedelingsmidler eller delingsmidler. 

Her brukes uttrykket formue om verdier som skal deles likt, og som verken er særeie (punkt 3), skjevdelingskrav (punkt 4) eller eiendeler som holdes utenfor (punkt 5). 

Bakgrunnen for regelen om likedeling

I forarbeidene til ekteskapsloven er det sagt følgende om bakgrunnen for regelen om likedeling:

 

«I flertallet av ekteskap har partene forholdsvis lite ved ekteskapets inngåelse. Det de eier ved samlivsbruddet, vil derfor normalt være verdier som er skapt under samlivet ved felles innsats, om enn av forskjellig karakter.» (1)

Begrunnelsen for regelen om likedeling ligger slik sett til dels i at lovgiver ville unngå at det skulle få betydning hvem av ektefellene som sparer opp mest verdier under ekteskapet i skilsmisseoppgjøret mellom dem.

(1) Ot.prp.nr. 28 (1990-1991) kapittel VIII punkt 7.1 hvor det vises til delutredning II s. 76-77

Hvilke eiendeler

Typiske eiendeler som ektefeller eier, enten alene eller i sameie, er bolig, båt, bil, beløp på bankkonto og sparekonto, og innbo og løsøre.

Uten hjemmel er det ikke adgang til å se bort i fra en eiendel som har økonomisk verdi på Tidspunktet. Hjemmel kan være en gyldig avtale eller lovhjemmel.

Opptjente verdier, som stammer fra perioden for ektefellenes ekteskap og før Tidspunktet, regnes som formue. Et eksempel er for mye innbetalt skatt etter arbeidsgivers forskuddstrekk og som en ektefelle har til gode fra ifjor mens ektefellene stadig hadde et samliv.

bottom of page