top of page

Tidspunktet

Skjevdeling?

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

7

Gjeld

Oppsummering

Innlasting ca. 60 sek.

Gjeld

Oversikt over gjeld som allerede er registrert i Skilsmisseberegneren

Til informasjon: Du har ikke tidligere registrert noen gjeld i Skilsmisseberegneren som dere hadde pr. Tidspunktet. 

Du har allerede registrert følgende gjeld pr. Tidspunktet under alternativet om skjevdeling i bolig som er verdt det samme som ved ekteskapsinngåelsen:

Hva er boliglånets størrelse på Tidspunktet?

Hva er størrelsen på denne studiegjelden på Tidspunktet?

Hva er størrelsen på denne forbruksgjelden på Tidspunktet?

Hvor mye har ektefellen i gjeld som har gått til vanlig vedlikehold av eiendommen?

Du har allerede registrert følgende gjeld pr. Tidspunktet under alternativet om skjevdeling i bolig som er verdt mer enn ved ekteskapsinngåelsen:

Hva er boliglånets størrelse på Tidspunktet?

Hva er størrelsen på denne studiegjelden på Tidspunktet?

Hva er størrelsen på denne forbruksgjelden på Tidspunktet?

Hvor mye har ektefellen i gjeld som har gått til vanlig vedlikehold av eiendommen?

Du har allerede registrert følgende gjeld pr. Tidspunktet under alternativet om skjevdeling i eiendom hvor dere har byttet bolig:

Hva er størrelsen på denne studiegjelden på Tidspunktet?

Hva er størrelsen på denne forbruksgjelden på Tidspunktet?

Hva er boliglånets størrelse på Tidspunktet?

Du har allerede registrert følgende gjeld pr. Tidspunktet under alternativet om skjevdeling av arvet pengebeløp som er brukt til nedbetaling av boliglån under ekteskapet:

Hva er boliglånets størrelse på Tidspunktet?

Du har allerede registrert følgende gjeld under alternativet om særeie på eiendom:

Hva er størrelsen på gjelden som er pådratt til å kjøpe eller påkoste denne eiendommen som er særeie?

Du har allerede registrert følgende gjeld under alternativet om særeie på ytterligere eiendom:

Hva er størrelsen på gjelden som er pådratt til å kjøpe eller påkoste denne eiendommen som er særeie?

Du har allerede registrert følgende gjeld i punkt 5 om noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret:

Hva er størrelsen på gjelden som er pådratt til kjøp eller påkostninger av rettigheter i offentlige trygdeordninger, pensjonsordninger, eller til krav etter en livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi, eller til andre eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller som er av personlig karakter? 

Du har allerede registrert følgende gjeld under alternativet om særeie på bankkonto:

Hva er størrelsen på hustruens gjeld som er pådratt til å låne penger som er på bankkonto/bankkonti som er særeie?

Hva er størrelsen på ektemannens gjeld som er pådratt til å låne penger som er på bankkonto/bankkonti som er særeie?

Du har allerede registrert følgende gjeld under alternativet om annet særeie:

Hva er størrelsen på gjelden som er pådratt til å kjøpe eller påkoste denne eiendelen som er særeie?

Hva er størrelsen på gjelden som er pådratt til å kjøpe eller påkoste denne eiendelen som er særeie?

Har dere gjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Boliglån

Har dere boliglån som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Er boliglånet knyttet til eiendom som en eller begge av dere har skjevdelingskrav i eller særeie på?

Informasjon: Når boliglånet er knyttet til en eiendom som en eller begge av dere har skjevdelingskrav i eller særeie på, må du registrere boliglånet i punktet om henholdsvis Skjevdeling eller Særeie.

Hva er boliglånets størrelse?

Hvem av dere er ansvarlig for boliglånet?

Hvor mye av gjelden er hver av dere ansvarlig for?

Hustruen:

Ektemannen:

Har dere flere boliglån som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Er boliglånet knyttet til eiendom som en eller begge av dere har skjevdelingskrav i eller særeie på?

Informasjon: Når boliglånet er knyttet til en eiendom som en eller begge av dere har skjevdelingskrav i eller særeie på, må du registrere boliglånet i delen om henholdsvis Skjevdeling eller Særeie.

Hva er boliglånets størrelse?

Hvem av dere er ansvarlig for boliglånet?

Hvor mye av gjelden er hver av dere ansvarlig for?

Hustruen:

Ektemannen:

Forbruksgjeld

Har dere forbruksgjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Hvem av dere har forbruksgjeld som ikke allerede er registrert?

Hva er størrelsen på hustruens forbruksgjeld?

Hva er størrelsen på ektemannens forbruksgjeld?

Studiegjeld

Har dere studiegjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Hvem av dere har studiegjeld som ikke allerede er registrert?

Hva er størrelsen på hustruens studiegjeld?

Hva er størrelsen på ektemannens studiegjeld?

Ytterligere gjeld

Har dere ytterligere gjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Informasjon: Merk at Skilsmisseberegneren legger til grunn at gjeld som føres opp her har gått til kjøp eller påkostninger av eiendeler som er felleseie. Med felleseie menes i denne sammenheng eiendeler som er oppført som Formue. Hvis gjelden har gått til forbruk fører du den opp som Forbruksgjeld overfor. Hvis gjelden for eksempel knytter seg til restskatt, erstatningskrav eller annet som gjør at midlene er å regne som forbrukt, fører du gjelden opp under Forbruksgjeld.

Gi gjeldsposten en betegnelse:

Hva er gjeldspostens størrelse?

Hvem av dere er ansvarlig for gjeldsposten?

Hvor mye av gjeldsposten er hver av dere ansvarlige for?

Hustruen:

Ektemannen:

Har dere ytterligere gjeld som ikke allerede er registrert i Skilsmisseberegneren?

Informasjon: Merk at Skilsmisseberegneren legger til grunn at gjeld som føres opp her har gått til kjøp eller påkostninger av eiendeler som er felleseie. Med felleseie menes i denne sammenheng eiendeler som er oppført som Formue. Hvis gjelden har gått til forbruk fører du den opp som Forbruksgjeld overfor. Hvis gjelden for eksempel knytter seg til restskatt, erstatningskrav eller annet som gjør at midlene er å regne som forbrukt, fører du gjelden opp under Forbruksgjeld.

Gi gjeldsposten en betegnelse:

Hva er gjeldspostens størrelse?

Hvem av dere er ansvarlig for gjeldsposten?

Hvor mye av gjeldsposten er hver av dere ansvarlige for?

Hustruen:

Ektemannen:

Kort om skilsmisse og gjeld

Det er hver av ektefellenes netto formue som deles. Med netto formue menes formue minus gjeld. Formuen har du oppført i punkt 6 på forrige side. Her i punkt 7 er vi ute etter hvilken gjeld hver av dere har og gjeldens størrelse på Tidspunktet. Fradraget for gjeld varierer, og avhenger blant av om en ektefelle har særeie eller skjevdelingskrav . . .

Les mer

+

> Fradrag for gjeld

Hvis ektefellene sammen er ansvarlig for et lån, gjør henholdsvis hustruen og ektemannen fradrag for den brøken – eller prosenten – av gjelden som hver av dem er ansvarlig for seg imellom i hver sin formue verdimessig før delingen.

 

Hvor begge ektefeller bare har formue, og ingen av ektefellene har særeie eller skjevdelingskrav, kan hver av dem i sin formue verdimessig fullt ut gjøre fradrag for den gjelden vedkommende ektefelle har før delingen.

 

Det er en sammenheng mellom fradrag for gjeld og eventuelt særeie eller skjevdelingskrav. Hvis en ektefelle har særeie eller skjevdelingskrav er det ikke bestandig all ektefellens gjeld kan trekkes fra i ektefellens formue verdimessig før det deles med andre ektefellen. Begrunnelsen for at det finnes slike regler i ekteskapsloven er at en ektefelle ikke skal kunne redusere sin formue verdimessig – som skal deles med den andre ektefellen – gjennom å gjøre fradrag for gjeld som har økt verdien til midler som ikke deles med den andre.

 

Hva gjelden knytter seg til har betydning. Hvis en ektefelles gjeld er knyttet til eiendeler med særeie, eller refererer seg til påkostning i tilknytning til skjevdeling, kan ikke ektefellen gjøre fradrag for denne gjelden i ektefellens formue verdimessig med mindre den totale verdien av særeie og skjevdelingsmidlene ikke er stor nok til å dekke gjelden. Det samme gjelder gjeld som en ektefelle har opptatt til å kjøpe eller påkoste rettigheter i offentlige trygdeordninger, offentlige eller private pensjonsordninger, og krav etter en livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi som ektefellen eller ektefellene i fellesskap kan realisere, samt andre eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller som er av personlig karakter. Det henger sammen med reglene om at noen eiendeler kan holdes utenfor, som er behandlet i punkt 5.

 

Tilsvarende er det for gjeld som en ektefelle har opptatt ved utilbørlig adferd i forhold til den andre ektefellen, noe Skilsmisseberegneren ikke kan vurdere.

 

En ektefelle kan videre kreve vederlag når den andre ektefellen på en utilbørlig måte vesentlig har svekket delingsgrunnlaget – for eksempel gjennom stifting av gjeld – noe Skilsmisseberegneren heller ikke kan vurdere. Begge deler beror på en forholdsvis høy grad av skjønn.

 

Om du har spørsmål om fradrag for gjeld, herunder om denne er opptatt ved utilbørlig adferd i forhold til den andre ektefellen, er det på generelt grunnlag tilrådelig å ta kontakt med advokat. For gjeld som ikke knytter seg til kjøp eller påkostninger av eiendeler som er særeie eller verdier som skjevdeles, gjøres gjeldsfradraget i ektefellens formue for en såkalt forholdsmessig del. For det første: Et eksempel på slik gjeld er restskatt som en av ektefellene har fra året før hvor det ble trukket for lite i forskuddsskatt av ektefellens lønn. Restskatten her knytter seg verken til kjøp eller påkostninger av noe som helst. For det andre: Den forholdsmessige delen av slik gjeld som ektefellen kan kreve fradrag for, er en brøk eller en prosent. Det fremgår av forarbeidene (1) (2) at vi først tar ektefellens netto likedelingsmidler, og deler dette beløpet på seg selv inkludert verdien av ektefellens særeie og/eller skjevdelingskrav. Den brøken, eller prosenten, utgjør den forholdsmessige delen av denne typen gjeld som ektefellen kan gjøre fradrag for.

 

En ektefelle kan dermed vanligvis for gjeld som knytter seg til kjøp eller påkostninger av eiendeler som er formue – dvs. som ikke er særeie eller skjevdeles – kreve fullt fradrag for denne gjelden i ektefellens formue verdimessig før delingen.

 

Samtidig bør det huskes på at hvor begge ektefeller bare har formue, og ingen av dem har særeie eller skjevdelingskrav, kan hver av dem i sin formue verdimessig fullt ut gjøre fradrag for den gjelden vedkommende ektefelle har før delingen.

 

Ektefellene vurderes hver for seg. Det er mulig at den ene ektefellen kun har formue, dvs. verken særeie eller skjevdelingskrav, og dermed gjør fradrag for sin gjeld fullt ut i sin formue, mens den andre ektefellen – som har delvis særeie eller skjevdelingskrav – ikke får fullt gjeldsfradrag i sin formue verdimessig avhengig av hva sistnevnte ektefelles gjeld har gått til.

Hvis en ektefelle har mer gjeld enn formue etter relevante gjeldsfradrag, vil ikke all ektefellens gjeld komme med på ektefelleskiftet, dvs. i skilsmisseoppgjøret verdimessig. Du fører opp gjelden som hver av dere har for å kartlegge skilsmisseoppgjøret verdimessig, og så vil Skilsmisseberegneren kartlegge hvor mye av gjelden som kommer med.

(1) NOU 1987:30 Innstilling til ny ekteskapslov - del II s. 127-129

(2) Ot.prp.nr.28 (1990–1991) Om lov om ekteskap s. 120

Gjeld – tilbakeblikk på Tidspunktet

Det er ektefellenes netto formue som skal deles. Det innebærer at det er den gjelden ektefellen har på Tidspunktet som er relevant. Normalt vil Tidspunktet være da samlivet mellom ektefellene ble brutt. Hvis for eksempel Kristine og Hans flyttet fra hverandre for å ende samlivet den 1. august i et bestemt år, så vil dette være datoen for hvilken gjeld som i utgangspunktet er relevant for skilsmisseoppgjøret. Gjeld opptatt etter dette av ektefellene er verdimessig uten betydning for delingen av hver av deres formue med den andre. Gjeld som for eksempel er opptatt til nye møbler etter Tidspunktet, tas ikke med i det verdimessige skilsmisseoppgjøret. Gjeld som er pådratt av en ektefelle, men som ikke har forfalt på Tidspunktet, vil derimot som hovedregel være relevant for det verdimessige skilsmisseoppgjøret.

Innlasting tar ca. 60 sek. Vennligst vent mens oppsummeringen lages.

bottom of page