top of page

Tidspunktet

Skjevdeling?

1

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Oppsummering

Innlasting ca. 60 sek.

Introduksjon

Hva er navnet ditt?

Hva er e-postadressen din?

Introduksjon

Hovedregelen er at ektefellenes formue skal deles likt etter fradrag for gjeld i det verdimessige skilsmisseoppgjøret. Bak denne hovedregelen gjemmer det seg blant annet juss, vurderinger og matematikk. Allerede alene byr hovedregelen på spørsmål; for hva menes med ektefellenes formue, og hvordan trekkes gjeld ifra?

 

Samtidig er det ikke nødvendigvis alt som skal deles likt med den andre ektefellen i skilsmisseoppgjøret. Det gjelder særlig for det som er særeie og for skjevdelingskrav.

Gjennom å lese og svare på relevante spørsmål vil du muliggjøre at du får kartlagt ditt skilsmisseoppgjør . . .

Les mer

+

Skilsmisseberegneren består av syv punkter – eller kapitler – hvor ulike deler av det verdimessige skilsmisseoppgjøret behandles i tur og orden med spørsmål om ditt skilsmisseoppgjør. I punkt 2 vil tidspunktet bli behandlet. I punkt 3 behandles særeie som tema. I underdelen av punkt 3 behandles delvis særeie. I punkt 4 behandles skjevdeling som tema. I underdelen av punkt 4 behandles skjevdelingskrav. I punkt 5 ser vi på noen eiendeler som kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret. I punkt 6 behandles formue. I punkt 7 behandles gjeld i skilsmisseoppgjør.

Ektefeller har avtalefrihet i skilsmisseoppgjøret

Ofte løser ektefeller skilsmisseoppgjøret uten å involvere domstolen. Ektefeller vil normalt finne frem til løsninger som ikke følger lovens bokstav til punkt og prikke. Det er også i henhold til ekteskapsloven. Det er uttrykkelig bestemt i ekteskapsloven at reglene i denne loven ikke er til hinder for at ektefellene inngår avtale om oppgjøret. 

Så lenge ektefeller er i en separasjons- eller skilsmissesituasjon har de avtalefrihet i skilsmisseoppgjøret. Med det menes at ektefellene kan bli enige om den løsningen for deres økonomiske skilsmisseoppgjør som de mener blir best for dem – avtalen må ikke være urimelig for én av ektefellene. For sammenhengens skyld bemerkes det at ektefeller ikke har den samme avtalefriheten for eventuelle avtaler om ordningen for ektefellenes formue som blir inngått før de er separert eller skilt, for da må avtalen være innenfor noen bestemte alternativer og inngås i formen for ektepakt. Avtalefriheten gjelder så lenge avtalen om oppgjøret skjer i forbindelse med en umiddelbart forestående separasjon.

Fylkesmannen behandler søknader om separasjon og skilsmisse. Ofte må ektefeller møte til mekling ved et familievernkontor før søknad om separasjon eller skilsmisse sendes til Fylkesmannen for behandling.

Norsk ekteskapslov

Skilsmisseberegneren baserer seg i det følgende på den norske ekteskapsloven (lov om ekteskap av 14. juli 1991 nr. 47). 

I etterkant: I forbindelse med et aktuelt skilsmisseoppgjør etter en separasjon eller skilsmisse har ektefeller avtalefrihet. Ekteskapslovens regler er ikke til hinder for at ektefellene inngår avtale om oppgjøret, slik det heter i ekteskapsloven § 65 første ledd første punktum. Ektefellene kan være enige om at det er norsk rett som skal anvendes på deres skilsmisseoppgjør. 

 

I forkant: Oppfatningen er at ektefeller gyldig kan ha avtalt at det er norsk rett som gjelder, dvs. bestemme at det er norsk rett som skal regulere formuesordningen mellom dem. Høyesterett har i en dom (med referanse Rt. 1995 s. 1415) uttalt følgende: «Jeg finner ikke grunn til mer generelt å gå inn på spørsmålet om adgangen etter norsk rett til å inngå en avtale om lovvalget for ektefellers formuesforhold. Skal det komme på tale å godta en slik lovvalgsavtale, må dette iallfall forutsette at partene har truffet en klar avtale om lovvalget.» Om en avtale om norsk rett i forkant må inngås i ektepakts form er uklart, og det er slik sett anbefalt at det gjøres.

 

Merk at det er en rekke andre rettslige spørsmål som reiser seg her. For eksempel om deler av formuen, slik som en eiendom, kan være underlagt andre lands rett, eller om ekteskapet er gyldig.

 

Hvis du er i tvil om norsk rett gjelder for dere, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte en advokat for en vurdering.

Innledende om hva Skilsmisseberegneren ikke passer for

I Skilsmisseberegneren behandles ikke barnefordeling, og heller ikke spørsmål om barnebidrag eller ektefellebidrag/ektefellepensjon. Her behandles heller ikke oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere – kun for ektefeller, dvs. personer som er gift. Her behandles ikke hvem av ektefellene som skal overta hva, dvs. fordelingen av eiendeler og gjeld (utlodning).

Skilsmisseberegneren passer ikke for ektefeller som har fullstendig/fullt særeie. Skilsmisseberegneren passer heller ikke for alle varianter av delvis særeie eller skjevdelingskrav.

Eventuelle husleiekrav mot den som blir boende i felles bolig etter samlivsbruddet mellom ektefellene, faller også utenfor fremstillingen. Senere utgifter og inntekter etter det såkalte skjæringstidspunktet, som vil bli behandlet i punkt 2 om Tidspunktet, faller også utenfor fremstillingen. Ektefeller kan fortsatt ha krav mot hverandre etter dette tidspunktet – som for eksempel utgifter til kommunale avgifter knyttet til en eiendom de begge er eiere av, og som blir betalt inn av den ene – men slike senere utgifter faller utenfor fremstillingen her.

Skilsmisseberegneren passer ikke ved uavklarte, kompliserte eller diffuse eierforhold. Skilsmisseberegneren passer ikke for forhold knyttet til ektefellers næringsvirksomhet, noe som faller utenfor fremstillingen.

 

Unntakene fra hovedregelen om at formuen skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld, og som består i vederlagskrav for en ektefelle overfor den andre, kan ikke Skilsmisseberegneren vurdere. Dette grunnet rommet av skjønn i ekteskapslovens regler om vederlagskrav. En jurist eller advokat vil imidlertid kunne vurdere om vederlagskrav er aktuelt for noen av ektefellene i et skilsmisseoppgjør. Ved å lese vil du i enkelte sammenhenger få hjelp til å se situasjoner hvor vederlagskrav kan være aktuelt.

Så hva behandles i Skilsmisseberegneren?

Det som behandles i Skilsmisseberegneren er det verdimessige skilsmisseoppgjøret mellom to ektefeller som er separert eller skilt.

bottom of page