top of page

Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger som behandlingsansvarlig, som vil være tilfellet når vi mottar personopplysninger for levering av en kartlegging av et verdimessig skilsmisseoppgjør (skifteskisse).

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en person. Vi har som behandlingsansvarlig ansvaret for at opplysningene vi mottar brukes i tråd med personvernlovgivningen. Personvernforordningen gjelder som norsk lov i henhold til personopplysningsloven § 1. 


1. Konfidensialitet 
 

Vi deler opplysningene med brukeren når brukeren mottar e-post med produserte dokumenter og en kopi av sine svar. Alle personopplysninger som vi mottar blir håndtert konfidensielt. Vi utleverer ikke personopplysninger på måter som er uforenlige med det formål de ble innhentet for, med mindre brukeren selv skulle be om det og det er ubetenkelig og forsvarlig, eller det er påkrevd for å oppfylle lov eller krav fra myndigheter. Vi selger ikke personopplysninger.


2. Behandling av personopplysninger
 

Vi behandler personopplysninger om privatpersoner. 

 

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke formål vi typisk behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi typisk behandler, og det rettslige grunnlag for dette. 

 

Etablering av kundeforhold og sakshåndtering: Når brukeren sender inn svarene ber vi om navnet og e-postadressen, og registrerer disse opplysningene for å lage skifteskissen, og tilhørende dokument med svarene, og for å ha en e-postadresse å sende dokumentene til. Det rettslige grunnlaget er personvernforordningen art. 6 nr. 1 a), b), og f) (interesseavveining). Når vi mottar personopplysninger for å lage en skifteskisse, og tilhørende dokument med svarene, har behandlingen av personopplysninger også grunnlag i personvernforordningen art. 6 nr. 1 a), b), og f) (interesseavveining). I interesseavveiningen inngår særlig vår interesse i å motta, behandle og lagre brukerens svar for å produsere en skifteskisse som sendes til brukeren. 

 

Arkivering: Vi oppbevarer data og produserte dokumenter i tillegg til e-postkorrespondanse etter at tjenesten er levert. Etter en tid overføres dette til arkiv. Arkiveringen gjør vi fordi det vil være forventet av våre brukere, og fordi det fra tid til annen dukker opp behov for å hente frem data, produserte dokumenter og e-postkorrespondansen til brukeren, for eksempel fordi brukeren ikke lenger finner dette og etterspør kopi. Behandling av personopplysninger for arkiveringsformål har grunnlag i personvernforordningen art. 6 nr. 1 f) hvor vår interesse i å oppfylle brukerens forventninger og behov inngår i interesseavveiningen. 

 

Betaling: Vi behandler brukerens navn, telefonnummer og e-postadresse når vedkommende betaler. Denne behandlingen av personopplysninger har grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), b), og f) (interesseavveining). I interesseavveiningen inngår vår interesse i å motta betalingen fra kunden.

 

Data mottatt fra advokat/profesjonell aktør om en registrert: Når vi mottar personopplysninger fra en profesjonell aktør om en annen person (den registrerte) sender vi produserte dokumenter på e-post til den oppgitte e-postadressen. Vi sender ikke opplysninger om hvilken kilde personopplysningene stammer fra osv. til den registrerte, hvor det rettslige grunnlaget for dette er personvernforordningen art. 14 nr. 5 b).

 

3. Lagringstid


Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Det innebærer i hovedsak følgende: Vi lagrer personopplysningene lokalt i opp mot 10 år. Det henger sammen med en avveining hvor brukerens forventning om å kunne motta kopi, om vedkommende senere ikke finner dokumentene vedkommende bestilte, inngår. 
 

4. Personvernrettigheter
 

Du har flere rettigheter etter regelverket om personvern. En oversikt over disse følger under. Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, typisk senest innen én måned. 
 

Innsyn: Du har som utgangspunkt rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Fordi alle personopplysninger vi mottar behandles konfidensielt, kan vi imidlertid ikke gi innsyn, med mindre opplysningene er gitt direkte fra deg til oss som bruker av tjenesten, eller du ønsker innsyn på vegne av brukeren og har fullmakt til å opptre på vedkommendes vegne, f.eks. som vedkommendes advokat. 

 

Retting eller sletting: Du har som utgangspunkt rett til å be oss om å rette feilaktige opplysninger om deg og å be oss om å slette personopplysninger om deg. Vi vil ikke rette opplysninger og vurderinger som du mener er feil, men som vi eller vår bruker mener er riktige. Vi vil heller ikke slette opplysninger dersom vi har et behov for fortsatt oppbevaring (se punkt 3 like ovenfor). 
 

Begrensning av behandling: Du har i utgangspunktet rett til å be oss om å stanse eller fryse behandlingen av personopplysningene dine. 
 

Dataportabilitet: Du har rett til å be om få overført personopplysninger om deg i et alminnelig, maskinlesbart format. 
 

Protest: Du har som utgangspunkt rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg dersom grunner knyttet til din særlige situasjon tilsier det. 
 

Automatiserte, individuelle vurderinger: Tjenesten innebærer automatiserte, individuelle vurderinger i betydningen en form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter, særlig for å analysere aspekter som gjelder den økonomiske situasjonen. Det følger av avtalen med brukeren om å levere en kartlegging av det verdimessige skilsmisseoppgjøret (skifteskisse). Relevant informasjon om blant annet den underliggende logikken finnes i teksten til tjenesten, se Skilsmisseberegnerens punkt 1-8 som starter fra https://www.dinskilsmisse.no/intro.
 

Klage til Datatilsynet: Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Samtidig ber vi om at du i så tilfelle kontakter oss først for at vi gis mulighet til å oppklare eventuelle misforståelser.

 

5. Informasjonskapsler 
 

Når man besøker nettstedet vårt lar vi brukerens nettleser bruke informasjonskapsler i økten, dvs. så lenge brukerens nettleser er åpen. I informasjonskapselen lagres brukerens svar i brukerens egen nettleser frem til brukeren lukker fanen i nettleseren. Det er brukeren og dennes nettleser som behandler opplysningene i informasjonskapselen. Grunnen til dette er for å muliggjøre at brukeren skal kunne manøvrere mellom sidene og samtidig la sine svar bli husket. Det er når brukeren velger å sende inn sine svar at nettstedet lagrer en kopi av brukerens data. 

 

6. Annet
 

Vi ønsker diskresjon for brukeren og den registrerte. Vi vil for eksempel ikke benytte data fra brukeren for å rette markedsføring mot den registrerte i etterkant. Vi ønsker også kun å motta og behandle relevante opplysninger fra brukeren med hensikt om å produsere en kartlegging av det verdimessige skilsmisseoppgjøret (dataminimering) etter avtale. Tjenesten vår, Skilsmisseberegneren, er utviklet med dette i tankene for å bygge inn personvernhensyn.

 

7. Endringer i personvernerklæringen
 

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov, og siste versjon av personvernerklæringen er på nettsiden vår.
 

8. Kontaktinformasjon
 

Benytt følgende kontaktinformasjon ved spørsmål om denne personvernerklæringen, eller annet angående personvernrettigheter:
 

Helpify AS 
Epost: post@helpify.no
Tlf: 40884402

 

Sist oppdatert: 15. mai 2020

bottom of page