top of page

Tidspunktet

Skjevdeling?

2

Formue

Intro

Særeie?

Noen eiendeler

Oppsummering

Gjeld

Oppsummering

Innlasting ca. 60 sek.

Tidspunktet

Når ble samlivet brutt?

Tidspunktet for formue og gjeld som inngår i skilsmisseoppgjøret

Selve tidspunktet for formue og gjeld som inngår i skilsmisseoppgjøret er datoen for når samlivet ble brutt. Det finnes enkelte unntak. Hvis for eksempel søknaden om separasjon eller skilsmisse kom inn til fylkesmannen før samlivet ble brutt, vil datoen for når søknaden ble mottatt av Fylkesmannen være selve tidspunktet. Hvis søknaden om separasjon eller skilsmisse kom inn til Fylkesmannen før det ble brudd i samlivet mellom dere, svarer du denne datoen. Her brukes ordene «Tidspunkt» og «Tidspunktet» om det som kalles for «skjæringstidspunktet» i ekteskapsloven . . .

Les mer

+

Det vanligste er at samlivet blir brutt først, og at en eller begge av ektefellene deretter søker om separasjon eller skilsmisse. Normalt vil samlivet anses for å være brutt den datoen ektefellene flytter fra hverandre etter at en eller begge av ektefellene vil avslutte ekteskapet.

Hvilket Tidspunkt verdsettingen av eiendeler (ting, bolig med mer) settes til

For å kartlegge ditt skilsmissoppgjør spør Skilsmisseberegneren deg om eiendelenes verdi. For å muliggjøre en minst mulig komplisert kartlegging av ditt skilsmisseoppgjør spør Skilsmisseberegneren deg om eiendelens verdi på Tidspunktet. Samtidig, hvis det har forekommet verdiendringer på eiendeler som inngår i skilsmisseoppgjøret, etter datoen for samlivsbruddet eller datoen for når Fylkesmannen mottok søknaden, og hvor det for eksempel er avklart hvem av ektefellene som skal overta den eiendelen det gjelder, merk deg at andre datoer enn da det kom til brudd potensielt skal brukes som datoen verdsettingen knyttes til. Du bes i så fall svare eiendelens verdi på denne datoen. Uttrykket «eiendeler» brukes her vidt slik at det også vil omfatte en bolig.

 

Et skilsmisseoppgjør vil eventuelt kunne ha trukket ut i tid og dermed ha vart over flere år. Det er først og fremst i de tilfeller hvor det går lang tid fra Tidspunktet frem til ektefellene enes, hvor hvilket tidspunkt selve verdsettingen av enkelte eller flere eiendeler kan være av betydning for skilsmisseoppgjøret.

I det følgende vil det bli behandlet når andre datoer enn samlivsbruddet (eller når Fylkesmannen mottok søknaden om separasjon eller skilsmisse) er aktuelle for verdsettingen av en eiendel. 

Ektefeller kan avtale verdi eller dato for verdsettingen

Ektefellene kan være eller bli enige om hvilken verdi en eiendel skal settes til, eller hvilken dato som skal legges til grunn for verdsettingen. Dette fordi ektefeller har avtalefrihet i skilsmisseoppgjøret. Hvis ektefellene har inngått en bindende avtale om verdien eller hvilket tidspunkt verdien skal knyttes til, er denne avtalen avgjørende for verdsettingen. Ofte vil ektefeller avtale at verdsettingen av alle eiendeler i skilsmisseoppgjøret knytter seg til da det kom til samlivsbrudd mellom dem. 

 

Hvis ektefellene ikke er blitt enige om verdien, og de er uenige om hvilken dato verdsettingen skal knyttes til, har ekteskapsloven regler for hvilket tidspunkt verdsettingen skal settes til. Disse reglene kobler reglene om det verdimessige skilsmisseoppgjøret med reglene om hvem av ektefellene som overtar hvilke eiendeler, noe som ikke nødvendigvis er avklart når skilsmisseoppgjøret kartlegges verdimessig.

Eiendeler i sameie mellom ektefeller og som en ektefelle skal overta

Når en ektefelle skal overta en eiendel som vedkommende eier sammen med den andre ektefellen, skal verdsettingen knyttes til når det ble «bestemt» hvem av ektefellene som skal overta eiendelen. Med «bestemt» menes når det er inngått en bindende avtale mellom ektefellene om hvem av dem som skal overta eiendelen. Denne regelen gjelder med mindre noe annet blir avtalt om verdsettelsen. Ektefellene kan som nevnt være eller bli enige om hvilken verdi en eiendel skal settes til, eller hvilken dato som skal legges til grunn for verdsettingen.

 

Hvis det for eksempel kom til samlivsbrudd mellom Astrid og Jon 1. september, og Astrid og Jon den 20. september blir enige om at Astrid overtar bilen som de begge var kjøpere av, skal verdsettingen etter lovens bokstav knyttes til 20. september. Sjeldent vil slike datoforskjeller påvirke verdsettingen. En bil vil normalt være verdt like mye 20 dager senere. Hvis det derimot gikk lang tid før Astrid og Jon ble enige om hvem av dem som skulle overta bilen, kan datoen for verdsettingen bli av betydning.

 

Om det er «bestemt», dvs. inngått en bindende avtale mellom to ektefeller om hvem som skal overta noe de eier sammen, kan noen ganger være et vanskelig rettslig spørsmål. På den ene siden kreves det ikke at ektefellene har blitt enige om en pris, samtidig som fravær av en avtale om pris kan tilsi at ektefellene ikke har kommet til en bindende avtale om at en av dem skal overta eiendelen. Hvis det har funnet sted verdiendringer på noe som to ektefeller eier i sameie, og hvor ektefellen er usikker på om de har «bestemt» at en av dem skal overta, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat. For sammenhengens skyld orienteres det også om at et mer klart tilfelle hvor det er «bestemt» hvem av ektefellene som skal overta en eiendel som er i sameie, er når en domstol har avgjort i en rettsavgjørelse hvem av ektefellene som skal overta en eiendel i forbindelse med skilsmisseoppgjøret. 

Eiendeler som en ektefelle eier alene og som den andre ektefellen overtar

Når en ektefelle skal overta en eiendel som den andre ektefellen er eneeier av, skal
verdsettingen knyttes til når det ble «bestemt» at ektefellen skal overta den andres eiendel. Med «bestemt» menes når det er inngått en bindende avtale mellom ektefellene om at ektefellen skal overta den andre ektefellens eiendel. Denne regelen gjelder med mindre noe annet blir avtalt om verdsettelsen. Ektefellene kan som nevnt være eller bli enige om hvilken verdi en eiendel skal settes til, eller hvilken dato som skal legges til grunn for verdsettingen. 

 

Om det er inngått en bindende avtale mellom ektefellene om at den ene skal overta en eiendel som den andre ektefellen eier alene, kan noen ganger være et vanskelig rettslig spørsmål. På den ene siden kreves det ikke at ektefellene har blitt enige om en pris, samtidig som fravær av en avtale om pris kan tilsi at ektefellene ikke har kommet til en bindende avtale om at den ene skal overta eiendelen fra den andre. Hvis det har funnet sted verdiendringer på noe som en av ektefellene eier, og hvor en ektefelle er usikker på om det har blitt «bestemt» at en ektefelle skal overta denne eller dette fra ektefellen som er eneeier, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat. Et mer klart tilfelle hvor det er «bestemt» at en av ektefellene skal overta en eiendel som den andre ektefellen eier, er når en domstol har avsagt en rettsavgjørelse om at en ektefelle skal overta den andres eiendel i forbindelse med skilsmisseoppgjøret. 

Eiendeler som en ektefelle eier alene og som denne ektefellen vil overta

Når en ektefelle beholder eiendeler som han eller hun eier fullt ut, skal verdsettingen knyttes til verdien på Tidspunktet. Det er slik sett uten rettslig relevans om det har skjedd verdiendringer på eiendelen eller ikke etter Tidspunktet. Begrunnelsen for at verdsettingen i slike situasjoner settes til Tidspunktet er en tanke om at en ektefelle som eier eiendelen ikke skal måtte dele en eventuell verdistigning med den andre så lenge som verdistigningen har skjedd etter samlivsbruddet hvor det ikke har vært et livsfellesskap.

Kort om taksering

Hvis ektefellene ikke er enige om hvilken verdi som skal settes på en eller flere eiendeler - selv om de muligens er enige om hvilken dato verdsettingen skal knyttes til - kan hver av dem kreve såkalt skiftetakst overfor en domstol. En vanligere måte å fastsatte verdien på er ved at en eller begge ektefeller innhenter verdivurderinger eller takseringer direkte fra fagfolk som ektefellene deretter baserer en enighet om verdien på. Det er en eiendels markedsverdi som skal settes.

bottom of page