top of page

Vilkår

 

1. Generelt

 

Eieren av dette nettstedet er Helpify AS, et norsk selskap med org.nr. 823 850 972. Helpify AS har e-postadresse post@helpify.no og adresse Industrigata 57B, 0357 Oslo. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i følgende brukervilkår.

 

Vilkårene regulerer forholdet mellom Helpify AS og deg som bruker av Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene, inkludert at vilkårene til enhver tid kan endres av oss. Vilkårene gjelder så lenge du anvender Tjenesten, og de seneste Vilkårene som gjaldt da du brukte Tjenesten er bindende også etter at din bruk av Tjenesten har opphørt.

 

Dette nettstedet og dokumenter som tilbys gjennom nettstedet er elektroniske tjenester («Tjenesten») der du som bruker kan få tilgang til innhold via internett. Ved å foreta kjøp til satt pris kan du få tilgang til elektronisk produserte dokumenter. De elektronisk produserte dokumentene inneholder en kartlegging basert på ekteskapslovens mange hovedregler om skilsmisseoppgjør.

 

Tjenesten er ment som en form for hjelp til selvhjelp. Helpify AS kan ikke være ansvarlig for at Tjenesten passer for enhver skilsmissesituasjon hvor deling av ektefellenes formue og gjeld er aktuelt. Hvis tjenesten ikke passer deg eller deres situasjon, skal du ikke bruke Tjenesten.

 

2. Personopplysninger og informasjonskapsler

 

Når du bruker Tjenesten kommer vi til å samle inn og behandle visse opplysninger om deg. Dette nettstedet lar din nettleser lagre dine svar frem til du lukker nettleseren. Dette for at du kan manøvrere mellom sidene og samtidig la dine svar bli husket. For å kunne muliggjøre skjemainnsending lagrer nettstedet en kopi av dine data.

 

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a). Du bes samtykke til at dine data lagres for disse formål, og forlat nettstedet ved et ønske om ikke å gi ditt samtykke til at dine data lagres for disse formål. Du har rett til å trekke et samtykke tilbake på e-post til post@helpify.no. Dersom samtykket trekkes tilbake, skal det ikke påvirke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket forut. Det eksisterer en rett til å anmode til samme e-postadresse om sletting, innsyn, retting, begrensning, protestere mot behandlingen av dine persondata samt en rett til dataportabilitet, og en rett til å klage til tilsynsmyndighet, Datatilsynet. 

 

3. Brukers ansvar for fullstendige og korrekte opplysninger

 

Du må oppgi fullstendige og korrekte opplysninger på nettstedet. Ved å bruke Tjenesten erklærer du at de oppgitte opplysningene du gir som svar er gitt samvittighetsfullt og at de er fullstendige og korrekte.

 

4. Elektronisk kommunikasjon

 

Ved å foreta kjøp fra nettstedet samtykker du i at Helpify AS sender deg e-post. Du samtykker samtidig i å motta dokumenter som tilbys gjennom nettstedet på e-post. Helpify AS vil benytte den e-postadressen du har oppgitt. Du er selv ansvarlig for å oppgi korrekt e-postadresse. Du er selv ansvarlig for at ingen uvedkommende har tilgang til å lese e-post som sendes til e-postadressen du oppgir.

 

5. Om Tjenesten og begrensninger

 

Tjenesten tilbys «som den er» og «som tilgjengelig». Helpify AS gir ingen lovnader vedrørende fullstendigheten i innhold, informasjon, tjenester eller materiell som leveres på eller gjennom Tjenesten.

 

6. Begrensninger for barnefordeling, bidrag og samboere (ugifte)

 

Tjenesten behandler ikke barnefordeling, og heller ikke spørsmål om barnebidrag eller ektefellebidrag/ektefellepensjon. Tjenesten behandler heller ikke oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere - kun for ektefeller, dvs. personer som er gift. Tjenesten behandler ikke hvem av ektefellene som skal overta hva, dvs. fordelingen av eiendeler og gjeld (utlodning).

 

6.1 Begrensninger for særeie og skjevdelingskrav

 

Tjenesten passer ikke for ektefeller som har fullstendig/fullt særeie. Tjenesten passer ikke for alle varianter av delvis særeie eller skjevdelingskrav. Ved å bruke Tjenesten erklærer du at du er kjent med dette og de begrensninger som foreligger til hva Tjenesten kan brukes til ved at det er gitt informasjon om dette på Tjenesten og i disse Vilkår, samt ved å lese de spørsmål som stilles og svare korrekt og fullstendig på disse.

 

6.1.1 Om begrensninger for særeie

 

Om det er aktuelt med noe særeie i deres skilsmisseoppgjør, og du er usikker på hvordan deres ektepakt er å forstå, omfanget av særeiet, eierskap, betydningen av eierforhold, ombytning, avkastning eller virkninger opp mot deres ektepakt, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat. Tjenesten behandler ikke et slikt eller slike spørsmål, og Tjenesten skal da ikke brukes.

 

Hvis du lurer på om det er inngått en gyldig avtale om særeie, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat. Tjenesten behandler ikke et slikt spørsmål, og Tjenesten skal da ikke brukes.

 

Hvis en gavegiver har bestemt særeie, og du lurer på om den som ga en gave har gitt en gyldig bestemmelse om særeie, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat. Tjenesten behandler ikke et slikt spørsmål, og Tjenesten skal da ikke brukes.

 

6.1.2 Om begrensninger for skjevdelingskrav

 

Tjenesten har naturlig nok begrenset med mulighet til å utøve skjønn, i motsetning til en jurist eller advokat. Om du mener å ha rett til å kreve skjevdeling, eller lurer på om den andre kan ha det, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat for en vurdering av skjevdeling og beregning av skjevdelingskrav. Tjenesten muliggjør en kartlegging av et skjevdelingskrav i skilsmisseoppgjør og størrelsen på skjevdelingkravet ut ifra at typetilfellet, som vil være et typisk og forenklet situasjon, passer for den faktiske situasjonen og at svarene du gir som bruker er korrekte. Du skal ikke bruke Tjenesten til å kartlegge et skjevdelingskrav, herunder størrelsen på dette, ved å gi svar knyttet til et typetilfelle av skjevdelingskrav som nesten passer.

 

Tjenesten kan ikke utøve skjønn, i motsetning til en jurist eller advokat. Hvis typetilfellene ikke passer din situasjon, men du mener å ha et skjevdelingskrav, lar Tjenesten deg føre opp skjevdelingskravet ut ifra at du bekrefter at lovens formulering er oppfylt basert på din egen vurdering. Merk at det av flere årsaker på generelt grunnlag er tilrådelig å kontakte advokat for å få en vurdering også av en fagperson. Det er hvis ingen av typetilfellene passer for deres situasjon,  at skjevdelingskrav kan kartlegges i delen om «Andre skjevdelingskrav». Eiendelen kan ikke være finansiert med lån eller påkostet utover vanlig vedlikehold, da Tjenesten legger til grunn at hele verdien av eiendelen kan kreves skjevdelt. Ved å bruke Tjenesten og gi svar om «Andre skjevdelingskrav» bekrefter du at du disse forutsetningene er oppfylt, og som ellers at svarene du gir er korrekte og fullstendige.

 

6.2 Begrensninger for husleiekrav og senere utgifter og inntekter etter skjæringstidspunktet («Tidspunktet»)

 

Eventuelle husleiekrav mot den som blir boende i felles bolig etter samlivsbruddet mellom ektefellene, faller også utenfor Tjenesten. Senere utgifter og inntekter etter det såkalte skjæringstidspunktet (omtalt som «Tidspunktet» på nettstedet), faller også utenfor Tjenesten. Ektefeller kan fortsatt ha krav mot hverandre etter dette tidspunktet – som for eksempel utgifter til kommunale avgifter knyttet til en eiendom de begge er eiere av, og som blir betalt inn av den ene – men slike senere utgifter faller utenfor Tjenesten og vil ikke inngå i kartleggingen.

 

6.3 Begrensninger for uavklarte, kompliserte eller diffuse eierforhold

 

Tjenesten skal heller ikke brukes ved uavklarte, kompliserte eller diffuse eierforhold. Tjenesten skal ikke brukes for forhold knyttet til ektefellers næringsvirksomhet, noe som faller utenfor Tjenesten.

 

6.4 Begrensninger for vederlagskrav

 

Unntakene fra hovedregelen om at formuen skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld, og som består i vederlagskrav for en ektefelle overfor den andre, kan ikke Tjenesten vurdere. Ved å lese tekstene på Tjenesten som finnes til hver enkelt punkt (punkt 1-7) med egne URL-er vil du i enkelte sammenhenger få hjelp til å se situasjoner hvor vederlagskrav kan være aktuelt, men i de automatiserte utregningene vil det ikke bli tatt høyde for eventuelle vederlagskrav. Dette grunnet rommet av skjønn i ekteskapslovens regler om vederlagskrav. En jurist eller advokat vil imidlertid kunne vurdere om vederlagskrav er aktuelt for noen av ektefellene i et skilsmisseoppgjør. Tjenesten kan ikke beregne vederlagskrav, og Tjenesten skal da ikke brukes. Tjenesten kan av naturlige årsaker heller ikke vurdere om en ektefelle har opptatt gjeld ved utilbørlig adferd i forhold til den andre ektefellen, og om en ektefelle på denne bakgrunn har et vederlagskrav mot den andre. Tjenesten skal ikke brukes for kartlegging om det er opptatt gjeld ved en utilbørlig adferd overfor den andre. En ektefelle kan kreve vederlag når den andre ektefellen på en utilbørlig måte vesentlig har svekket delingsgrunnlaget – for eksempel gjennom stifting av gjeld – noe Tjenesten heller ikke kan vurdere, og Tjenesten skal ikke brukes i en slik faktisk situasjon. Begge deler beror på en forholdsvis høy grad av skjønn hvilket Tjenesten ikke innehar av naturlige årsaker. Om du har spørsmål om fradrag for gjeld, herunder om denne er opptatt ved utilbørlig adferd i forhold til den andre ektefellen, er det på generelt grunnlag tilrådelig å ta kontakt med advokat.

 

6.5 Begrensninger hvor det er uavklart om det er bestemt hvem som skal overta og det har funnet sted verdiendringer

 

Hvis det er aktuelt med en deling av formue og gjeld i en skilsmissesituasjon, og det har funnet sted verdiendringer på noe som to ektefeller eier i sameie, og hvor ektefellen er usikker på om de har «bestemt» at en av dem skal overta, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat. Tilsvarende hvis det har funnet sted verdiendringer på noe som en av ektefellene eier, og hvor en ektefelle er usikker på om det har blitt «bestemt» at en ektefelle skal overta denne eller dette fra ektefellen som er eneeier, er det på generelt grunnlag tilrådelig å kontakte advokat. Tjenesten kan ikke vurdere om det har blitt bestemt, eller i så fall når det ble bestemt, og om verdiendringer er aktuelt er du som bruker innehaver av de faktiske opplysningene om hva som har hendt som vil kunne vurderes i samråd med advokat, og Tjenesten skal ikke brukes til å fastsette dette.

 

7. Videre om bruk av Tjenesten

 

For at du som bruker ikke skal behøve å oppgi informasjon om eiendeler (gjenstander, eiendom mv.) to ganger i Tjenesten, skal eventuelle eiendeler som det knytter seg skjevdelingskrav til og særeie (unntatt beløpssæreie) ikke føres opp to ganger, dvs. ikke føres opp i delen om Formue (punkt 6). Eiendeler som holdes utenfor skilsmisseoppgjøret skal ikke føres i delen om Formue (punkt 6). Ved å bruke Tjenesten bekrefter du samtidig at du er kjent med dette ved at det er gitt informasjon om dette på Tjenesten og her i disse Vilkår.

 

Alt innhold og alle tjenester på dette nettstedet er utelukkende til din personlige bruk, og du kan ikke bruke det i kommersiell sammenheng.

 

Det er forbudt å benytte metoder, både automatiske og manuelle, eller programvare til å samle inn data fra dette nettstedet. Data omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, all tekst og kode.

 

8. Immaterielle rettigheter

 

Innhold på Tjenesten er opphavsrettslig beskyttet. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materiale og innhold som inngår i Tjenesten eies av Helpify AS. Bruker oppnår ingen eiendomsrettigheter eller andre rettigheter til Tjenesten eller noe innhold på Tjenesten.

 

Innhold og data på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, spørsmålsformuleringer, spørsmålsrekkefølge, brukergrensesnitt, tekst, logoer, funksjonalitet, osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er immaterialrettslig beskyttet som opphavsrett til åndsverk og andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold med mindre det foreligger skriftlig forhåndstillatelse fra Helpify AS.

 

Ved å bruke Tjenesten erklærer du som bruker at du ikke skal:

 

  • Kopiere eller publisere innholdet i Tjenesten eller gi noen annen rett til å gjøre dette;

  • Laste ned og/eller videreformidle eller dele noe av innholdet fra Tjenesten annet enn for personlig bruk, eller selge innhold eller materiale hentet fra eller via Tjenesten;

  • Omgå, endre, fjerne, utleder struktur eller rekonstruere, skape avledede produkter av, ta fra hverandre, endre Tjenesten eller på annen måte manipulerer noen sikkerhetsfunksjon, kryptering eller annen teknologi eller programvare som inngår i Tjenesten.

  • Lagre, reprodusere, distribuere, modifisere, vise, framføre, publisere, skape avledede verk fra, tilby for salg eller bruke (unntatt slik som uttrykkelig beskrevet i disse Vilkår) innhold eller informasjon som finnes på Tjenesten eller som er innhentet fra eller gjennom Tjenesten;

  • Bruke roboter, spider, scraper eller andre automatiserte midler til å få tilgang til Tjenesten;

  • Dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere noen programvare eller annet innhold eller prosesser som er tilgjengelige på eller via Tjenesten;

  • Legge til programkode eller andre produkter eller manipulere innholdet i Tjenesten på noen som helst måte;

  • Bruke noen som helst metode for å hente ut eller samle inn data eller programkode;

  • På noe vis avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til Tjenesten, inkludert programvarevirus eller annen datakode, samt filer eller programmer.

 

Brudd på disse bestemmelsene vedrørende immaterielle rettigheter vil alltid anses som til vesentlig brudd på Vilkårene som gir oss rett til umiddelbart å stenge din tilgang til Tjenesten eller på annen måte forhindre fortsatt opptreden i strid med Vilkårene. Brudd på bestemmelsen kan også medføre erstatningsansvar og være straffbart.

 

9. Endring av Tjenesten

 

Helpify AS forbeholder seg retten til å kunne oppdatere og endre Tjenesten. Helpify AS rett omfatter, men er ikke begrenset til, utføring av forbedringer, endringer og videreutvikling med hensyn til informasjon, tjenester, materiale og annet innhold på eller via Tjenesten.

 

10. Endring av Vilkår

 

Helpify AS forbeholder seg retten til å endre, tilrettelegge, legge til eller fjerne deler av Vilkårene på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Ved fortsatt bruk av Tjenesten, samtykker du i disse endringene av Vilkårene.

 

11. Ansvarsbegrensning

 

Ved å bruke Tjenesten godtar du at vi ikke har noe ansvar for tap eller skade som skyldes eller kan henføres til disse Vilkårene eller bruk av Tjenesten. Denne ansvarsbegrensningen omfatter alle former for tap og skade, både direkte og indirekte. Vi godtar heller ikke noen form for ansvar overfor deg for forsinkelser eller feil i Tjenesten. Ingenting i disse vilkårene skal likevel leses som en fraskrivelse av ansvar som Helpify AS i henhold til gjeldende rett ikke kan fraskrive seg.

 

12. Mer om brukers plikter og erstatningsansvar

 

Bruk av Tjenesten må alltid skje i samsvar med disse Vilkårene og gjeldende lovgivning og praksis, i tillegg til sunn fornuft. Du er ansvarlig for egen bruk av Tjenesten, og aksepterer å holde Helpify AS, våre samarbeidspartnere og hver av disses styremedlemmer, og andre personer assosiert med selskapene taps- og skadesløs fra ethvert tap, krav, kostnader og utgifter (inkludert utgifter til juridisk bistand) som skyldes eller oppstår i forbindelse med brudd eller krenkelse begått av deg på disse Vilkårene eller gjeldende rett eller tredjeparts rettigheter.

 

13. Om bortfall av angrerett

 

Tjenesten er elektronisk og leveres kort tid etter mottatt betaling. Ved kjøp på nettstedet vil avtalen omfattes av unntakene fra angrerett i angrerettloven § 22. Ved kjøp erkjenner du at angrerett bortfaller i det Helpify AS har sendt dokumenter som tilbys gjennom nettstedet som er elektroniske tjenester, hvor levering har begynt med ditt uttrykkelige forhåndssamtykke.

 

14. Diverse

 

Hvis én eller flere av bestemmelsene i disse Vilkårene anses å være umulig å håndheve, ugyldig eller ulovlig skal gjennomførbarheten, gyldigheten og lovligheten til de gjenværende bestemmelsene opprettholdes og beholde sin fulle kraft og effekt.

 

Disse Vilkårene utgjør en avtale mellom deg som bruker av Tjenesten og Helpify AS.

 

Ved brudd på disse Vilkårene forbeholder Helpify AS seg rett til å foreta de grep, inkludert, men ikke begrenset til tekniske og rettslige, som selskapet anser som rimelig og nødvendig for å få stanset og rettet opp i forholdet eller forholdene.

 

Avtalen reguleres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

 

Sist oppdatert: 07.12.2019

bottom of page